Stavební fyzika

Tepelná ochrana

Tepelná ochrana je výhodná z finančního hlediska i pro zajištění komfortu bydlení v domě. Zvyšuje hodnotu domu a je šetrná k životnímu prostředí, protože je nutné dodávat méně tepelné energie vytápěním a méně tepla uniká přes stavební prvky ven.

Izolace střechy je přitom základním stavebním kamenem. To platí jak pro novostavby, tak pro modernizace starších domů. Přitom izolace slouží jako ochrana před ztrátou tepla v zimě a nadměrným přehříváním v létě a funguje zvnějšku nebo zvnitřku.

 

Zimní tepelná izolace

Zimní tepelná izolace redukuje tepelné ztráty budovy, nabízí obyvatelům hygienicky bezvadný životní prostor a dlouhodobě chrání stavební konstrukci před klimaticky podmíněnými účinky vlhkosti. Předpokladem je, aby byly místnosti v závislosti na jejich využívání odpovídajícícm způsobem vytápěny a větrány. Minimální tepelná izolace je uvedená v normě DIN 4108 – Tepelná izolace v pozemních stavbách. Je nutné dodržovat nařízení EnEV (nařízení úspor energie) v platném znění.

Při izolování budovy je nutné dbát na to, aby byla izolace vzduchotěsná směrem ven a větru odolná směrem dovnitř. Tímto způsobem lze snížit účinky přírodního navlhnutí na stavební konstrukci na neškodnou úroveň. To vede k tomu, že se ve střeše nemůže tvořit plíseň.

Také tepelné mosty, tedy stavební prvky, které rychleji přijímají chlad a vedou jej dále, lze omezit nebo minimalizovat jejich účinky na sousední konstrukční prvky.

 

Letní tepelná izolace

Letní tepelná izolace brání nepřijatelnému zahřátí vnitřku budovy vlivem přímého a nepřímého slunečního záření. Je upravena normou DIN 4108-2 a také v EnEV.

V létě jsou denní výkyvy teploty vnějšího vzduchu zpravidla větší než v zimě. K tomu přichází velmi vysoký rozdíl teploty mezi vnějším povrchem stavebních materiálů díky přísunu slunečního záření. Zde se osvědčila mimo jiné optimální skladba střešní konstrukce s vně ležícími izolačními vrstvami a uvnitř uloženou akumulační hmotou.

Při použití střešních oken je nutné myslet na co možná nejnižší koeficient prostupu tepla a také na venku umístěnou sluneční ochranu.

Pomocí nočního větrání a uzavřením oken a dveří přes den lze klima v místnosti ještě zlepšit.

Ověřte si na naší kalkulačce U hodnoty, jak můžete energeticky přizpůsobit Vaši budovu aktuálnímu stavu.

nahoru

Protipožární ochrana

Proti hnanému ohni a sálavému teplu - odolné střechy RHEINZINK.

Protipožární ochrana je jedním z ústředních témat stavebněprávního řádu. Projektant musí uvést, v jakých případech je vyžadována tvrdá střešní krytina. V zásadě se u chování při hoření rozlišuje mezi materiálem a konstrukcí.

Materiál RHEINZINK je dle normy DIN EN 13501-1 (DIN 4102-1) klasifikován jako A1. Tato kategorie znamená nejvyšší stupeň ve vztahu k hodnocení požární bezpečnosti a vyjadřuje, že materiál RHEINZINK není hořlavý a ani nedochází k tvorbě kouře a nedochází k odkapávání hořlavého materiálu.
 
S ohledem na střešní konstrukci jsou v normě DIN 4102-4/A1 uvedeny střešní krytiny z materiálu RHEINZINK, odolné proti hnanému ohni a sálavému teplu, které splňují požadavky na tvrdé střechy bez zkoušek:

bednění ze dřeva a dřevotřískových desek s dělicí vrstvou z bitumenových pásů s rohoží ze skleněných vláken nebo vložkou ze skelné vaty + strukturovaná dělicí vrstva s tloušťkou ≤ 8 mm

nebo

tepelnou izolací z pěnového skla ze třídy stavebních materiálů A, PUR- nebo PIR pěna se strukturovanou dělicí vrstvou

Všechny ostatní individuální střešní krytiny musí být testovány certifikovanými zkušebními ústavy. Na základě této zkoušky udělený certifikát je národní doklad o použitelnosti této střešní konstrukce jako tvrdé střešní krytiny. Tento doklad musí předložit zhotovitel střechy, ve většině případů tedy provádějící řemeslník. Zkušební protokol nebo klasifikační protokol není v Německu dle stavebního práva dostatečný.

RHEINZINK Vám nabízí na vyžádání mimo jiné zkušební protokoly pro přímou pokládku různých střešních systémů, jako například systém stojaté drážky RHEINZINK, RHEINZINK-Klick-lištový systém a RHEINZINK systém šablon na plné dřevěné bednění při různých tloušťkách plechu a všech sklonech střech, stejně jako pro pokládku uvedených střešních systémů na strukturované dělicí vrstvě RHEINZINK-VAPOZINC při různých tloušťkách plechu a sklonu střechy < 20°.

nahoru

Protihluková ochrana

Častý je dotaz, zda mají plechové střechy tendenci vydávat při dešti zvuky podobné bubnování. K tomuto efektu dochází na volně uložených kovových střechách, volně uložených okenních parapetech nebo na nerovném podkladu upevněných obkladů zdí atd. 

K jinému chování dochází u celoplošně podepřených konstrukcí kovových střech, ke kterým patří i drážkové střešní krytiny RHEINZINK. Na základě celoplošně podepřených konstrukcí kovových střech a dnes běžnému provedení střešních konstrukcí na základě energetických opatření (plná izolace krokví, atd.) vykazují střešní systémy RHEINZINK, montované podle našich konstrukčních příkladů, velmi dobré hodnoty zvukového útlumu.

Ochrana před úderem blesku

Pokud je žádoucí systém ochrany před úderem blesku nebo pokud je tento systém vyžadován zákonem, lze využít odborně zpracované krytiny RHEINZINK technikou na drážku jako přirozenou součást systému ochrany proti blesku. Platí předpisy normy DIN EN 62305-3 / dodatek 4:

  • Spodní konstrukce dle třídy stavebního materiálu B2 (DIN 4102).
  • Předpis montážních směrnic výrobců nebo jejich sdružení.
  • Montáž pouze prostřednictvím školeného personálu.
  • Všechny části střechy musí být vzájemně elektricky propojeny a uzemněny (hřeben, štítového lemování, střešní okna...).
  • Musí dojít k protokolovanému předání zhotoviteli systému pro ochranu proti úderu blesku. 
  • Společná přejímka a opakovaná kontrola.


To znamená, že není nutná žádná síť záchytných vedení a hromosvodů a tím tedy nedochází k architektonickému ovlivnění střešní plochy. Kromě toho lze dosáhnout nižší impedance než u běžných ochran proti blesku se záchytným vedením.

Podle intenzity blesku může vlivem vysokých teplot, které vyvolá blesk ve fázi takzvaného dlouhodobého proudu, dojít v místě zásahu blesku k protavení. Protavení nemá zpravidla vliv na vodotěsnost střechy, protože většinou leží mimo úroveň vody a má malou velikost. Protavení lze bez větší řemeslné náročnosti opravit pájením. 

Účinnou ochranou před protavením je montáž cca 15 cm vysokého bleskosvodu z vhodného a schváleného materiálu na nejvyšší místo střechy, který bude propojen se střechou RHEINZINK. Při montáži střešní krytiny podle pokynů pro pokládku RHEINZINK bude blesk sveden střešní krytinou až k okraji střechy. Na okraji střechy je nutné provést uzemnění střechy. Vhodné svorky ochrany před bleskem je nutné namontovat volně, aby nebránily tepelně podmíněným délkovým změnám střešní krytiny. Další pokyny obsahuje norma DIN EN 62305 (VDE 0185-305).

Doporučujeme plechové střechy po přímém zásahu bleskem zkontrolovat, přestože je řádná ochrana proti úderu blesku nainstalována.

Prohlášení výrobce vnější ochrany před bleskem: Dle normy DIN EN 62305-3 / dodatek 4 musí firma zpracovávající kovové střechy vystavit prohlášení o řádném provedení kovové střechy, pokud bude střecha používána jako vnější ochrana před bleskem a celkově jako zachycovací vedení.

V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme Prohlášení výrobce pro ochranu před bleskem.

nahoru


RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465