Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY RHEINZINK AUSTRIA GMBH

 

1. Udělení zakázky, zvláštní podmínky
1.1 Dodávky a služby jsou prováděny výhradně dle následujících podmínek a případných zvláštních podmínek, které byly objednateli sděleny.
  
1.2 Všeobecné obchodní podmínky objednatele jsou platné pouze v případě výslovného písemného potvrzení z naší strany. Opomenutí, námitky ani provedení dodávky nebo služby neznamenají uznání cizích obchodních podmínek.

2. Ceny
2.1 Naše ceny jsou uvedeny za produkt bez balení.
 
2.2 Ceny jsou závislé na nákladových faktorech (ceny materiálů a surovin, náklady na výrobu a dopravu) a dále na údajích, které byly k dispozici při uzavření smlouvy. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem dodání uplynou minimálně 4 měsíce a nebo během této doby dojde k celkovému navýšení nákladů, jsme oprávněni provést příslušné navýšení ceny za účelem vyrovnání uvedeného navýšení nákladů.
 
3. Dodávky
3.1 Dílčí dodávky jsou přípustné. 

3.2 Dodací lhůta začíná plynout jakmile objednatel splní veškeré úkony součinnosti, které mu příslušejí. Kalendářní dodací doba se posouvá o stejnou dobu, jakou představuje prodlení objednatele se splněním předpokladů pro provedení dodávky. 

3.3 Jako dodržení dodací lhůty postačuje připravenost k odeslání. 

3.4 Pokud na naší straně nebo na straně našich subdodavatelů nastanou po uzavření smlouvy okolnosti, které nelze ovlivnit, nebo které jsme nemohli předpokládat, např. nedostatek surovin a energií, vadné odlitky, výpadky modelů, kokil, vyšší moc nebo okolnosti, za které neodpovídáme, a které nám podstatně ztíží nebo znemožní dodání, prodlužuje se dodací lhůta, resp. posouvá se termín dodání o dobu trvání takové překážky.

3.5 Objednatel nám může v případě prodlení, jakož i v případech dle bodu 3.4, zde však nejpozději po uplynutí 2 měsíců, stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu. Pokud nebude dodávka uskutečněna během dodatečně stanovené lhůty, nebo pokud z důvodů uvedených v bodě 3.4 prohlásíme nemožnost dodání, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. Nárok na náhradu škody je vyloučen, leda že bychom prodlení zavinili úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

3.6 Pokud byla pro případ prodlení sjednána smluvní pokuta, přísluší objednateli vedle toho pouze zákonné právo na odstoupení. V ostatním platí úprava podle bodu 3.5 věta 3.

3.7 Ze zpoždění některé dílčí dodávky objednatel nemůže uplatnit žádná práva týkající se zbývajícího dílčího množství, leda že by o dílčí plnění neměl zájem.

4. Převzetí
4.1 V případě sjednaného nebo zákonem předepsaného převzetí se převzetí uskuteční na náklady objednatele v našem závodě nebo v našich prodejních pobočkách. 

4.2 Pokud nebudou při převzetí uplatněny reklamace, není již možné reklamovat ty vady, které byly při převzetí patrné. 

4.3 Pokud byl sjednán termín převzetí, a pokud objednatel tento termín z důvodů, za které je odpovědný, nedodrží, považuje se převzetí za uskutečněné a bez reklamací. Pokud objednateli v převzetí brání okolnosti uvedené v bodě 3.4., bude mu příslušným způsobem prodloužena lhůta pro převzetí.

5. Zasílání, převod rizika
5.1 Dodávky se provádějí z RHEINZINK AUSTRIA GmbH nebo ze závodu D-Datteln.

5.2 Riziko přechází na objednatele společně s oznámením o připravenosti k odeslání, nejpozději však tehdy, když zboží opustí dodací závod nebo prodejní pobočky. To platí také v případě, kdy přepravu provádíme my.

5.3 Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na základě zvláštního ujednání a na účet objednatele. 

6. Balení
Zajišťujeme sběr palet zdarma v dodacím servisu nákladních automobilů. Likvidaci materiálu zajišťuje objednatel sám.

7. Poskytnutí materiálu
V případně vadného, chybného nebo pozdě poskytnutého materiálu nese objednatel náklady a škody, které nám tím byly způsobeny.

 8. Hmotnosti a množství dodávky
8.1 Objednatel není oprávněn k reklamacím, dokud dodržujeme obvyklé tolerance a u množství nebo hmotnosti se nevyskytnou odchylky. O těchto je objednatel informován.

8.2 Pro fakturaci dané dodávky je rozhodující hmotnost a množství dodaného zboží, uvedené v našich dodacích listech a fakturách. 

9. Samostatné zásobování
Jsme oprávněni posunout nebo zrušit naše příslušné dodací povinnosti, pokud bez našeho zavinění selže správné nebo včasné samostatné zásobování ze strany našeho subdodavatele.

10. Záruka
10.1 Objednatel musí zboží neprodleně zkontrolovat a případné vady písemně reklamovat (doložit fotodokumentaci). Skryté vady je nutné písemně reklamovat neprodleně po jejich objevení. V případě, kdy bude dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné množství, platí odpovídající ustanovení.

10.2 Až do vyjasnění reklamace se reklamované zboží nesmí dále zpracovávat. Musí nám být poskytnuta možnost kontroly reklamovaného zboží na místě samém; dále je nutné nám reklamované zboží dle dohody zaslat. 

10.3 Vzorky přenechané objednateli představují referenční vzorky. Jejich přenechání nás i nadále opravňuje k dodávce podle obvyklých tolerancí.

 10.4 V případě poškození tyto vady podle našeho uvážení odstraníme, poskytneme náhradu nebo vystavíme dobropis na účtovanou hodnotu reklamovaného zboží. Poku se dodatečná oprava definitivně nezdaří, nebo pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou náhrady, může nám objednatel stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím uplynutí podle vlastní volby požadovat výhradně zrušení smlouvy nebo slevu.

 10.5 Dále ručíme za následné škody z vad nas základě absence přislíbené vlastnosti, pokud byl příslib vlastnosti poskytnut za účelem ochrany objednatele proti takovým škodám.

10.6 Záruční doba činí dle zákonných podmínek 2 roky od dodávky, za předpokladu dodržení záručních podmínek.

10. Rady, doporučení
Návrhy týkající se zpracování materiálů, jakož i jiné pokyny a doporučení poskytujeme podle nejlepšíhp vědomí, avšak s výhradou ručení. Ručení za úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání tím zůstává nedotčeno.

12. Platební podmínky
 12.1 Pokud nebude sjednáno jinak, jsou naše faktury splatné ihned po obdržení.
 
12.2 Vzájemné nároky včetně záručních nároků objednatele jej neopravňují k započtení nebo zadržení, pouze pokud by existovaly uznané nebo právoplatně určené vzájemné nároky.

12.3 Pokud se objednatel dostane do prodlení s platbou, jsme oprávněni požadovat úroky z prodlení ve 2% dané sazbou Rakouské národní banky.

13. Výhrada vlastnictví
13.1 Dodané zboží zůstává v našem vlastnictví až do splnění všech současných a budoucích nároků z obchodních styků s objednatelem (zboží s výhradou vlastnictví).

13.2 Objednatel má povinnost odděleného uskladnění a označení zboží s výhradou vlastnictví.

13.3 Zpracování nebo úpravy zboží s výhradou vlastnictví provádí objednatel pro nás, aniž by nám z toho vznikaly povinnosti. Pokud objedantel naše zboží spojí, smíchá  nebo zpracuje s jiným zbožím, přísluší nám poměrné spouvlastnictví zboží z toho vzniklého. Hodnota našeho spoluvlastnictví se řídí poměrem fakturované hodnoty našeho zboží s výhradou vlastnictví k prodejní hodnotě zboží vzniklého ze spojení, smíchání nebo zpracování, které se považuje za zboží s výhradou vlastnictví ve smyslu těchto podmínek.

13.4Prodej zboží s výhradou vlastnictví je v řádném obchodním styku přípustný, pokud objednatel zajistí prodloužení naší výhrady vlastnictví (postoupení pohledávky podle bodu 13.5). Jiné dispozice, především zastavení a převedení vlastnického práva ke zboží s výhradou vlastnictví, nejsou povoleny.

13.5 Veškeré pohledávky, které objednateli příslušejí ve věci zboží s výhradou vlastnictví a z jeho dalšího prodeje nebo z ostatních právních důvodů, nám tímto předem a v plné výši postupuje. V případě spoluvlastnictví zahrnuje postoupení pouze část pohledávky odpovídající našemu spoluvlastnictví podle bodu 13.3. Pokud objednatel výše uvedené pohledávky učiní součástí kontokorentního vztahu, postupuje nám tímto kontokorentní pohledávky v plné výši. Po zaplacení nastupuje na jejich místo příslušné saldo, které se považuje za postoupené až do výše částky, kterou představovaly původní kontokorentní pohledávky; při ukončení kontokorentního vztahu platí toto ustanovení odpovídajícím způsobem pro závěrečné saldo.

13.6 Objednatel je k vymáhání postoupených pohledávek oprávněn pouze v řádném obchodním styku a pouze tak, aby bylo odvolatelné. Postoupení musí na naše vyžádání oznámit dlužníkovi; právo na oznámení rovněž kdykoliv přísuší nám.

13.7 Oprávnění objednatele k disponování se zbožím s výhradou vlastnictví, jakož i k jeho zpracování, spojení, smíchání, smísení, k vymáhání postoupených pohledávek zaniká při nedodržení platebních podmínek, neoprávněné dispozici, při podstatném zhoršení majetkové situace objednatele, při protestech proti směnkám a šekům a v případě, že bude podán návrh na konkurs objedantele. V takovýchto případech jsme oprávněni zboží s výhradou vlastnictví bez stanovení dodatečné lhůty nebo prohlášení o odstoupení převzít, za tímto účelem vstoupit do provozovny objednatele, požadovat účelné informace a potřebné nahlédnutí do jeho knih.

13.8 Pokud hodnota nám poskytnutých jistot překročí naše pohledávky celkem o více než 20 %, jsme na vyžádání objednatele povinni nadměrné jistoty podle naší volby uvolnit.

 13.9 Chystané nebo uskutečněné zásahy třetích osob do zboží s výhradou vlastnictví nebo do postoupených pohledávek nám musí objednatel neprodleně sdělit.

 13.10 Pokud je registrace a/nebo splnění jiných požadavků předpokladem pro účinnost výhrady vlastnictví, je objednatel povinen na vlastní náklady provést všechny úkony, které jsou k tomu nutné, a učinit všechna potřebná sdělení. Pokud rozhodný právní řád nepřipouští sjednání výhrady  vlastnictví, je objednatel povinen neprodleně na vlastní náklady provést všechny úkony, které k tomu jsou nutné, a učinit všechna potřebná sdělení. Pokud rozhodný právní řád nepřipouští sjednání výhrady vlastnictví, poskytne nám objednatel při čerpání dodavatelského úvěru jiné přiměřené jistoty. 

14. Všeobecná omezení ručení
Pokud nebudou nároky zdůvodněny úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním, jsou veškeré nároky na náhradu jakéhokoliv druhu nad rámec nároků upravených v těchto podmínkách - včetně nároků z nepovoleného jednání, ze zavinění při uzavření smlouvy a porušení závazků ze smlouvy - vůči nám a našim pracovníkům, především také za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samém, vyloučené.

15. Porušení práv třetích osob
 Pokud se dodávky provádějí podle výkresů nebo jiných údajů objednatele, a pokud tím budou porušena se tím práva třetích osob, především ochranná práva, zprostí nás objednatel po prvním važádání všech nároků z toho vzniklých.

 16. Modely, nářadí, jiná formovací zařízení 
16.1 Nářadí, kokily, formy, raznice apod. zůstávají naším výhradním vlastnictvím, i když objednatel za jejich používání hradí podíl na nákladech. 

16.2 Pokud nám objednatel poskytne nářadí, kokily, formy, raznice apod., musí nám je zaslat zdarma. Ručení za jejich zánik nebo zhoršení, jakož i za škody z toho vzniklé přebíráme pouze do té míry, do jaké máme k dispozici pojistnou ochranu, nebo v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.

17. Místo plnění, sídlo soudu, aplikovatelné právo
17.1 Místem plnění platebních závazků objednatele je Herzogenburg, pro naše závazky místo sídla firmy. 

17.2 Sídlem soudu je soud příslušný pro město Herzogenburg, a to také pro žaloby týkající se směnek a šeků. Rovněž jsme oprávněni objednatele žalovat v jeho všeobecném sídle soudu. 

17.3 Pro právní vztahy mezi objednatelem a námi platí výhradně rakouské právo s výhradou jednotných zákonů o uzavírání mezinárodních kupních smluv a mezinárodním nákupu movitých věcí. Pro výklad dodacích klauzulí platí INCOTERMS v příslušném platném znění.

18. Dílčí neúčinnost
Právní neúčinnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek se nedotkne účinnosti zbývajících ustanovení.

 19. Ukládání dat 
Data ukládáme podle zákona o ochraně dat.

stav: duben 2012

RHEINZINK worldwide

Telefonický kontakt
+420 325 615465